F.P.S.E.A.B.C.
LIEGE

VDKZ
Fédération Provinciale des Sociétés d'Eleveurs d'Animaux de BasseCour
Province de LIEGE
Verband Deutschsprachiger Kleintierzuchtvereine in Belgien
VDKZ
Ausstellungs-Regeln       Wallonische Interprovinz-Ausstellung 2003        09.-11.01.2004

© 2003 Dr. Ruff - KKZV Hergenrath
Stand: Tuesday, December 02, 2003 08:28 PM